Въведение

Мониторингът на менторинг процеса е от съществено значение, за да се види как той работи и дали има области в обучението, които трябва да се подобрят. Мониторингът помага по-добре да се оценят поставените цели, нуждите на менторите и обектите на менторинг и най-вече да се видят проблемите от рано. Организирането на мониторинг сесии е задача на ръководителя. Обектът на менторинга участва активно в тези мониторинг сесии, които са и част от обучението му.
Ето защо мониторингът трябва да бъде един продължаващ ппроцес. Колкото по-скоро започне мониторингът и събирането на обратна връзка от участниците, толкова по-бързо ще се видят и предимствата от това. За да се улесни организирането на мониторинг сесиите, ръководителят би могъл да използва формулярите на инструментите за мониторинг, които се попълват и съхраняват като . pdf документи в тази сесия.
Честотата на мониторинг сесиите се определя от ръководителя със съдействието на ментора. Тя може да бъде от един път месечно до няколко пъти по време на целия е-менторинг процес. Процесът на мониторинг започва с първоначалната е-менторинг сесия, когато се поставят общите и конкретни цели на обектите на менторинга. Последната мониторинг сесия се провежда в края на процеса на е-менторинг и е посветена на оценяване на цялостната му ефективност.
Цели на тази сесия

  • Да се оцени въздействието на груповия менторинг върху обектите на менторинга;
  • Да се намерят слабите места на продължаващия е-менторинг процес;
  • Да се дадат препоръки за възможни подобрения на процеса на е-менторинг.

Очаквани резултати от обучението
Тези сесии ще дадат възможност на обекта на менторинг:

  • Да  направи оценка на собствените очаквания и очакванията на другите обекти на менторинг в груповия менторинг процес;
  • Да оцени успеха си в постигането на поставените цели;
  • Да анализира защо конкретните цели не са постигнати;
  • Да намери слабите места на продължаващия е-менторинг процес;
  • Да направи препоръки за подобряването на е-менторинг сесиите.

Последно модифициран: събота, 11 август 2012, 12:44